2,650  ကျပ်
 
2,995  ကျပ်
 
4,995  ကျပ်
 
1,095  ကျပ်
 
3,950  ကျပ်