24,000  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
32,000  ကျပ်
 
14,500  ကျပ်
 
24,000  ကျပ်