6,500  ကျပ်
 
4,300  ကျပ်
 
5,300  ကျပ်
 
3,500  ကျပ်
 
4,500  ကျပ်