3,000  ကျပ်
 
10,500  ကျပ်
 
3,000  ကျပ်
 
3,000  ကျပ်
 
3,000  ကျပ်