“နာရီများ” ထဲတွင် ပစ္စည်း 76 ခု တွေ့ရှိသည်
 
12,500.00  ကျပ်
 
5,500.00  ကျပ်
 
27,500.00  ကျပ်
 
23,500.00  ကျပ်
 
267,000.00  ကျပ်
 
334,000.00  ကျပ်
 
32,500.00  ကျပ်
 
29,500.00  ကျပ်