“အမျိုးသားသုံးအိတ်အမျိုးမျိုး” ထဲတွင် ပစ္စည်း 12 ခု တွေ့ရှိသည်
 
15,500.00  ကျပ်
DISCOUNT ( 14% )
7,000.00  ကျပ်  
6,000.00  ကျပ်
 
65,000.00  ကျပ်
 
15,000.00  ကျပ်
 
18,000.00  ကျပ်
 
8,000.00  ကျပ်
 
14,000.00  ကျပ်
 
36,000.00  ကျပ်
 
14,000.00  ကျပ်
 
36,000.00  ကျပ်
DISCOUNT ( 15% )
21,000.00  ကျပ်  
17,850.00  ကျပ်
 
14,000.00  ကျပ်