“မြန်မာပြည်ထုတ်ကုန်များ” ထဲတွင် ပစ္စည်း 524 ခု တွေ့ရှိသည်
 
7,000.00  ကျပ်
 
3,000.00  ကျပ်