3,100  ကျပ်
 
5,900  ကျပ်
 
550  ကျပ်
 
900  ကျပ်
 
23,900  ကျပ်