285,000  ကျပ်
 
6,000  ကျပ်
DISCOUNT ( 50% )
68,000  ကျပ်
34,000  ကျပ်
DISCOUNT ( 15% )
8,900  ကျပ်
7,500  ကျပ်
 
17,000  ကျပ်
 
18,000  ကျပ်