310,000  ကျပ်
 
230,000  ကျပ်
 
495,000  ကျပ်
 
1,260,000  ကျပ်
 
650,000  ကျပ်