“လက်ကောက်” ထဲတွင် ပစ္စည်း 29 ခု တွေ့ရှိသည်
 
44,000.00  ကျပ်
 
35,000.00  ကျပ်