“လည်ဆွဲ” ထဲတွင် ပစ္စည်း 36 ခု တွေ့ရှိသည်
 
62,000.00  ကျပ်
 
29,000.00  ကျပ်
 
27,000.00  ကျပ်
 
26,000.00  ကျပ်
 
22,000.00  ကျပ်