“လက်စွပ်” ထဲတွင် ပစ္စည်း 12 ခု တွေ့ရှိသည်
 
70,000.00  ကျပ်
 
52,000.00  ကျပ်
 
45,000.00  ကျပ်
 
69,000.00  ကျပ်