449,000  ကျပ်
 
229,900  ကျပ်
 
199,000  ကျပ်
 
259,000  ကျပ်
 
325,000  ကျပ်
 
133,000  ကျပ်
 
339,900  ကျပ်
 
279,900  ကျပ်
 
169,000  ကျပ်
 
129,000  ကျပ်
 
159,900  ကျပ်
 
279,000  ကျပ်
 
459,900  ကျပ်
 
329,800  ကျပ်
 
259,800  ကျပ်
 
549,000  ကျပ်