6,500  ကျပ်
 
19,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
7,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
12,000  ကျပ်
 
5,000  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
8,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
12,000  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်
 
5,500  ကျပ်