“ရတနာပစ္စည်းများ” ထဲတွင် ပစ္စည်း 108 ခု တွေ့ရှိသည်
 
40,000.00  ကျပ်
 
37,000.00  ကျပ်
 
52,000.00  ကျပ်
 
27,000.00  ကျပ်