73,600  ကျပ်
 
18,000  ကျပ်
 
42,900  ကျပ်
 
14,000  ကျပ်
 
60,000  ကျပ်