7,000  ကျပ်
 
7,500  ကျပ်
 
3,000  ကျပ်
 
7,000  ကျပ်
 
10,000  ကျပ်