• Jican Manual Treadmill
Jican Manual Treadmill
အမှတ်တံဆိပ် Other
ပစ္စည်းကုဒ်နံပါတ် #ILS-FSO-0028406
ပြုလုပ်သည့်နေရာ China
Stock Status In stock   (5 ခု)
Waiting Time
မူရင်းဈေး 170,000.00  ကျပ်
ဈေးနှုန်း 170,000.00  ကျပ်  
Delivery Time

၂-၃ ရက် ရုံးချိန်အတွင်းသာလျှင်

Return Policy

ရန်ကုန်မြို့တွင်း - ၇ ရက်

ရန်ကုန်ပြင်ပ     - ၁၄ ရက်

 

Change Of Mind Is Not Applicable

စတိုးဆိုင်သို့
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

You can enjoy 4 different ways of exercises with this compact design equipment, which combines treadmill/supine/twist/pull rope functions in one!
Non-electric treadmill, no power, mechanical walking machine. Instantly folds, saves space, and moves lightly, especially for home use.
Heavy-duty construction: Frame is made of high quality steel, has 300 Lbs weight capacity, and it's installation-free.
Folding treadmill: Treadmill can be easy folded, with wheels it is easy for moving and storage.
Display panel: The display clearly shows time, speed, distance and calories burned, monitoring your progress in real time and keeping your movement data at a glance.
Quiet & shock reduction: This treadmill allows you to walk or run without disturbing others, making it ideal for home and office use.
Non-slip running belt: The 5-layer non-slip texture running belt features a spacious running area, providing an effective and safe cushion for your knees and muscles for a superior running experience.
Sit-ups: Sit-ups assistant tools are thickened with high-quality foam.
Independent twisting machine: It is beneficial to increase the muscles of the lower back, which is beneficial to improve the toughness of the waist, tighten, beautify the abdominal lines and effectively massage the soles of the feet.
Pull rope: It comes with a pair of multifunctional auxiliary D-handle pull rope for strength building and muscle toning training.
Easy to install, suitable for all ages, height below 1.9 meter to use.

Material: Steel, Rubber, Foam
Size (L x W x H): 115 x 55 x 110 cm
Product Weight: 20 kg
Product Support Capacity: 150kg
Colour: Black

အခြားဆက်စပ်နေသောပစ္စည်းများ
 
20,000.00  ကျပ်
 
25,000.00  ကျပ်
 
15,000.00  ကျပ်