42,000  ကျပ်
 
900  ကျပ်
DISCOUNT ( 30% )
3,900  ကျပ်
2,730  ကျပ်
DISCOUNT ( 30% )
6,800  ကျပ်
4,760  ကျပ်
DISCOUNT ( 30% )
8,300  ကျပ်
5,810  ကျပ်
 
12,000  ကျပ်
 
12,000  ကျပ်