“လွယ်အိတ်” ထဲတွင် ပစ္စည်း 21 ခု တွေ့ရှိသည်
 
11,700.00  ကျပ်
 
5,000.00  ကျပ်
 
5,500.00  ကျပ်
 
11,500.00  ကျပ်
 
8,000.00  ကျပ်
 
7,500.00  ကျပ်
 
21,000.00  ကျပ်
 
18,500.00  ကျပ်
 
5,400.00  ကျပ်