459,900  ကျပ်
 
339,000  ကျပ်
 
579,800  ကျပ်
 
179,000  ကျပ်
 
239,000  ကျပ်
 
114,000  ကျပ်
 
209,800  ကျပ်
 
119,000  ကျပ်
 
415,000  ကျပ်
 
339,900  ကျပ်
 
168,000  ကျပ်
 
129,000  ကျပ်
 
509,000  ကျပ်
 
159,000  ကျပ်
 
399,900  ကျပ်
 
479,000  ကျပ်